Real Beauty

REAL
BEAUTY

DISTRIBUTION

BUY

UA

|

EN

REAL
BEAUTY

UA | EN

Real Beauty is the choice of more than 1300 partners, because we are results and quality.

For more than 12 years, developing the cosmetic market, we have built our own success on honesty, satisfaction and continuous development of the company for our customers.

13

years of experience

2000

active customers

4

exclusive brands

Наша філософія у слові і практиці – якісний професійний догляд для українських жінок.

Більше 1300 партнерів обирають нас, бо ми забезпечуємо впевненість у результаті та його якості.

Понад 12 років ми розвиваємо косметичний ринок – саме тому кожен день протягом цього часу нас обирають та цей вибір бачать перед собою все більше клієнтів.

Наш успіх в чесності, задоволенні та прогресивному результаті компанії та наших покупців.

Створюймо стратегічний продукт, в якому будуть впевнені не тільки тут і зараз, разом!

13

років досвіду

2000

активних клієнтів

4

ексклюзивних бренди

Today Real Beauty is one of the leaders of the professional beauty market in Ukraine. The quality of the presented brands and services is a guarantee of trust and successful cooperation of thousands of cosmetologists on the market. 

The identity of Real Beauty is ethics towards people: customers and employees.

Ethics in the selection of brands in the company’s portfolio, which guarantees safety, comfort and results.

Ethics in customer service that builds long-term relationships.

Ethics of staff support, which creates conditions for family, team work, aimed at results.

Сьогодні компанія Реал Б’юті – одна з лідерів професійного б’юті-ринку в Україні.
Якість представлених брендів та послуг є запорукою довіри та успішної співпраці тисячі косметологів ринку.

Ідентичність Реал Б’юті – це, перш за все, етика щодо людей: клієнтів та співробітників. Етика у підборі брендів у портфоліо компанії, що гарантує безпеку, комфорт та результат. Етика в обслуговуванні покупців, що закладає довгострокові відносини. Етика підтримки персоналу, що створює умови для дружньої, командної роботи, націленої на результат.

Сьогодні компанія Реал Б’юті – одна з лідерів професійного б’юті-ринку в Україні.
Якість представлених брендів та послуг є запорукою довіри та успішної співпраці тисячі косметологів ринку.

Ідентичність Реал Б’юті – це, перш за все, етика щодо людей: клієнтів та співробітників. Етика у підборі брендів у портфоліо компанії, що гарантує безпеку, комфорт та результат. Етика в обслуговуванні покупців, що закладає довгострокові відносини. Етика підтримки персоналу, що створює умови для дружньої, командної роботи, націленої на результат.

ABOUT THE COMPANY

ПРО КОМПАНІЮ

The story of Real Beauty began in 2011 with the acquaintance with the outstanding brand Ella Baché.

Gradually, other brands were added to complement the company’s offer.

Work approaches changed, clients were modified, staff grew quantitatively and qualitatively gaining experience 

Today the company’s office is located in the very center of Kyiv, in a large and bright room that provides all amenities for employees and clients of Real Beauty.

Real Beauty has survived from 3 serious crises in the country with dignity, using the situation as a learning and opportunity:

Inflation in 2014

the reduction of the company’s margin and the adaptation of prices made it possible to retain current and attract a large number of new customers, which gave the company a confident growth cycle

Covid

active online seminars and an emphasis on training cosmetologists to sell home products made it possible to live 2020 with an increase in sales

The war

shipments of goods to customers did not stop, the warehouse was working in regular mode, cosmetologists who went abroad could consult their customers, counting on the support of Real Beauty in shipping goods to their customers. The office fully resumed its work already in May.

Thanks to the great efforts of the company’s employees and a successful marketing policy, Real Beauty’s turnover in 2022 was kept at the level of 2021 as much as possible.

The company’s structure consists of divisions dealing with marketing, sales, training and administration.

Sales are handled by an extensive system consisting of 5 sales managers in Kyiv + independent dealer structures in Dnipro, Kharkiv, Odesa, Lviv, Vinnytsia, which are under the supervision of Real Beauty managers.

Part of professional sales are regular introductory and educational online and offline seminars and trainings aimed at attracting new customers and training existing ones.

Історія Реал Б’юті розпочалася у 2011 році зі знайомства з видатним брендом Ella Baché. Поступово додавали інші бренди, що доповнюють пропозицію компанії.

Змінювалися підходи роботи, модифікувалися клієнти, кількісно та якісно зростав персонал, напрацьовуючи досвід.

Сьогодні офіс компанії розташований у самому центрі Києва, у великому та світлому приміщенні, що надає всі зручності для співробітників та клієнтів Реал Б’юті.

Структура компанії – це підрозділи, які займаються маркетингом, продажем, навчанням та адмініструванням.

Продажем займається розгалужена система, що налічує 5 менеджерів з продажу у Києві + самостійні дилерські структури у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Вінниці, що знаходяться під кураторством менеджерів Реал Б’юті.

Частиною професійного продажу є регулярні ознайомчі та навчальні онлайн та офлайн семінари і тренінги, націлені на залучення нових клієнтів та навчання вже існуючих.

Реал Б’юті гідно пережила 3 серйозні кризи в країні, використовуючи ситуацію, як навчання та можливість:

Інфляція 2014 року: скорочення маржинальності компанії та адаптація прайсів дозволили утримати поточних та залучити велику кількість нових клієнтів, що дало компанії впевнений виток зростання

Ковід: активні онлайн семінари та акцент на навчання косметологів з продажу домашньої продукції дозволили прожити 2020 рік з приростом у продажах

Війна: відвантаження товару клієнтам не припинялися взагалі, склад працював у черговому режимі, косметологи, які виїхали за кордон могли консультувати своїх клієнтів, розраховуючи на підтримку Реал Б’юті у відвантаженні їх клієнтам товару. Повноцінно офіс відновив свою роботу вже у травні.

Товарообіг Реал Б’юті у 2022 році великими стараннями співробітників компанії та вдалою маркетинговою політикою вдалося максимально зберегти на рівні 2021 року.

Історія Реал Б’юті розпочалася у 2011 році зі знайомства з видатним брендом Ella Baché. Поступово додавали інші бренди, що доповнюють пропозицію компанії.

Змінювалися підходи роботи, модифікувалися клієнти, кількісно та якісно зростав персонал, напрацьовуючи досвід.

Сьогодні офіс компанії розташований у самому центрі Києва, у великому та світлому приміщенні, що надає всі зручності для співробітників та клієнтів Реал Б’юті.

Структура компанії – це підрозділи, які займаються маркетингом, продажем, навчанням та адмініструванням.

Продажем займається розгалужена система, що налічує 5 менеджерів з продажу у Києві + самостійні дилерські структури у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Вінниці, що знаходяться під кураторством менеджерів Реал Б’юті.

Частиною професійного продажу є регулярні ознайомчі та навчальні онлайн та офлайн семінари і тренінги, націлені на залучення нових клієнтів та навчання вже існуючих.

Реал Б’юті гідно пережила 3 серйозні кризи в країні, використовуючи ситуацію, як навчання та можливість:

Інфляція 2014 року: скорочення маржинальності компанії та адаптація прайсів дозволили утримати поточних та залучити велику кількість нових клієнтів, що дало компанії впевнений виток зростання

Ковід: активні онлайн семінари та акцент на навчання косметологів з продажу домашньої продукції дозволили прожити 2020 рік з приростом у продажах

Війна: відвантаження товару клієнтам не припинялися взагалі, склад працював у черговому режимі, косметологи, які виїхали за кордон могли консультувати своїх клієнтів, розраховуючи на підтримку Реал Б’юті у відвантаженні їх клієнтам товару. Повноцінно офіс відновив свою роботу вже у травні.

Товарообіг Реал Б’юті у 2022 році великими стараннями співробітників компанії та вдалою маркетинговою політикою вдалося максимально зберегти на рівні 2021 року.

DISTRIBUTION

ДИСТРИБУЦІЯ

From the very beginning of its existence, in 2011, Real Beauty began its distribution in 2 directions:

Distribution of products directly to the final consumer.

The product was exhibited in the Brocard network (90% of the luxury and medium+ luxury retail cosmetic market of Ukraine) and was sold with the help of professional consultants who were part of the company’s staff.

2 years later, in 2013, was made decision to end cooperation with Brocard and to focus on a more profitable channel in Ukraine – internet sales, which began to develop intensively and is more progressive.

The product is sold through 2 sources: own monobrand sites

З самого початку свого існування, у 2011 році, Реал Б’юті розпочала свою дистрибуцію у 2 напрямках:

Розповсюдження продукції безпосередньо кінцевому споживачеві.

Товар був виставлений у мережі Брокард (90% роздрібного косметичного ринку України класу люкс та середній+) та продавався за допомогою професійних консультантів, що входили до штату компанії.

2 роки по тому, у 2013 році, було прийнято рішення закінчити співпрацю з Брокардом і зробити акцент на більш вигідному каналі збуту в Україні – інтернет продажах, що почав інтенсивно розвиватися і є прогресивнішим.

Товар продається за допомогою 2 джерел: власні монобрендові сайти

З самого початку свого існування, у 2011 році, Реал Б’юті розпочала свою дистрибуцію у 2 напрямках:

Розповсюдження продукції безпосередньо кінцевому споживачеві.

Товар був виставлений у мережі Брокард (90% роздрібного косметичного ринку України класу люкс та середній+) та продавався за допомогою професійних консультантів, що входили до штату компанії.

2 роки по тому, у 2013 році, було прийнято рішення закінчити співпрацю з Брокардом і зробити акцент на більш вигідному каналі збуту в Україні – інтернет продажах, що почав інтенсивно розвиватися і є прогресивнішим.

Товар продається за допомогою 2 джерел: власні монобрендові сайти

Хей, красуне! Чекаємо тебе в нашому б'юті-просторі!

The largest online cosmetics store in Ukraine  

This distribution channel allows you to reach the end consumer who does not use the services of beauty salons, not only for greater consumer coverage, but also to cultivate among customers the basics of professional care, directing them to cosmetologists.

Attracting cosmetologists through annual participation in the Inter Charm exhibition and weekly free introductory master classes. The main emphasis was placed on this direction, which attracted up to 70% of sales in the total turnover of Real Beauty.

The specificity of the Ukrainian professional cosmetology market is such that about 80% of the total market share is made up of private cosmetologists who rent their own offices. Professional distribution was focused on them.

Та найбільший інтернет-магазин косметики в Україні 

Цей канал дистриб’юції дозволяє охопити кінцевого споживача, який не користується послугами салонів краси. Не тільки для більшого споживчого охоплення, але й для культивування серед клієнтів основ професійного догляду, спрямовуючи їх до косметологів.
Залучення косметологів за допомогою щорічної участі у виставці Інтер Шарм та щотижневих безкоштовних ознайомлювальних майстер-класів. На цей напрямок було зроблено основний наголос, що залучило до 70% продажів у загальному товарообігу Реал Б’юті.

Специфіка українського ринку професійної косметології така, що близько 80% загальної частки ринку складають приватні косметологи, які орендують власні кабінети. На них і було зроблено акцент професійної дистрибуції.

Та найбільший інтернет-магазин косметики в Україні 

Цей канал дистриб’юції дозволяє охопити кінцевого споживача, який не користується послугами салонів краси. Не тільки для більшого споживчого охоплення, але й для культивування серед клієнтів основ професійного догляду, спрямовуючи їх до косметологів.
Залучення косметологів за допомогою щорічної участі у виставці Інтер Шарм та щотижневих безкоштовних ознайомлювальних майстер-класів. На цей напрямок було зроблено основний наголос, що залучило до 70% продажів у загальному товарообігу Реал Б’юті.

Специфіка українського ринку професійної косметології така, що близько 80% загальної частки ринку складають приватні косметологи, які орендують власні кабінети. На них і було зроблено акцент професійної дистрибуції.

БРЕНДИ

Чому саме цей бренд?

Ella Baché – французький бренд естетичної професійної косметики, заснований у 1936 році Еллою Баше, першою в історії жінки-фармацевтом, яка здійснила переворот у косметології та відкрила те, чим ми користуємось сьогодні:

1929 – перше наукове обґрунтування використання корисних властивостей продуктів харчування для косметології;
1930 – перший у Європі гарячий віск для епіляції;
1936 – перший крем у догляді за шкірою зі складним складом;
1936 – перший продукт у косметології з використанням АНА кислот;

1941 – перший випадок переліку всіх інгредієнтів на пакуванні крему;
1951 – перші у світі готові до використання депіляційні смужки із холодним воском;
1958 – перший косметичний продукт із використанням Омега 3 кислот;
1979 – відкриття та перше використання гіалуронової кислоти у косметології;

Ось уже близько 100 років бренд зберігає певні цінності, що ведуть до поваги та довіри клієнтів:

 • індивідуальний підхід до кожної жінки
 • максимальне використання натуральних, дружніх шкіри, компонентів
 • жодних обіцянок і нездійсненних результатів
 • висока ефективність, але не за будь-яку ціну

Чому саме цей бренд?

Ella Baché – французький бренд естетичної професійної косметики, заснований у 1936 році Еллою Баше, першою в історії жінки-фармацевтом, яка здійснила переворот у косметології та відкрила те, чим ми користуємось сьогодні:

1929 – перше наукове обґрунтування використання корисних властивостей продуктів харчування для косметології;
1930 – перший у Європі гарячий віск для епіляції;
1936 – перший крем у догляді за шкірою зі складним складом;
1936 – перший продукт у косметології з використанням АНА кислот;

1941 – перший випадок переліку всіх інгредієнтів на пакуванні крему;
1951 – перші у світі готові до використання депіляційні смужки із холодним воском;
1958 – перший косметичний продукт із використанням Омега 3 кислот;
1979 – відкриття та перше використання гіалуронової кислоти у косметології;

Ось уже близько 100 років бренд зберігає певні цінності, що ведуть до поваги та довіри клієнтів:

 • індивідуальний підхід до кожної жінки
 • максимальне використання натуральних, дружніх шкіри, компонентів
 • жодних обіцянок і нездійсненних результатів
 • висока ефективність, але не за будь-яку ціну

Чому саме цей бренд?

Бренд Purlés створений польськими фахівцями на основі досвіду та запиту професійного ринку косметології. Вся продукція розробляється у французьких лабораторіях та виробляється в Іспанії та Франції.

Purlés – це поєднання інноваційного біотехнологічного мислення, сил природи та традицій догляду з усього світу. Завдяки останнім науковим досягненням та майстерності фахівців світового рівня, створюється дермато-косметична терапія, що забезпечує швидкі та видимі результати та пропонує альтернативу інвазивному медико-естетичному лікуванню.

Інноваційні формули технологічно передових хімічних пілінгів Purlés гарантують відлущування високої якості та ефективності. Досконалий догляд за якістю та складом косметики робить їх найкращим засобом у руках кваліфікованих фахівців

Чому саме цей бренд?

Бренд Purlés створений польськими фахівцями на основі досвіду та запиту професійного ринку косметології. Вся продукція розробляється у французьких лабораторіях та виробляється в Іспанії та Франції.

Purlés – це поєднання інноваційного біотехнологічного мислення, сил природи та традицій догляду з усього світу. Завдяки останнім науковим досягненням та майстерності фахівців світового рівня, створюється дермато-косметична терапія, що забезпечує швидкі та видимі результати та пропонує альтернативу інвазивному медико-естетичному лікуванню.

Інноваційні формули технологічно передових хімічних пілінгів Purlés гарантують відлущування високої якості та ефективності. Досконалий догляд за якістю та складом косметики робить їх найкращим засобом у руках кваліфікованих фахівців

Чому саме цей бренд?

Couleur Caramel – бренд для макіяжу, з котрим ви можете не тільки створювати яскраву та неповторну красу свого обличчя, але й створювати майбутнє Землі. Голосно? Пафосно? Та ні! Починаючи користуватися екопродуктами, а Couleur Caramel – саме про це, ми стаємо свідомою частиною всесвіту, який дбає про захист планети, бо не можемо вже не замислюватись про культуру свого споживання.

 • Перш за все, Couleur Caramel  – це бренд якісної декоративної косметики з великою палітрою кольорів та текстур.
 • У складі продуктів мінімум 95 рослинних інгредієнтів органічного походження, які не шкодять шкірі та піклуються про неї
 • Всі кейси косметики виготовлені з повністю біорозкладного PLA пластику, який є першою природною альтернативою поліетилену
 • Лабораторія Couleur Caramel активно впроваджує інновації, поєднуючи користь рослин, квітів та фруктів із найсучаснішими технологіями. Бренд не йде на поступки щодо виробничих витрат і гарантує виробництво найкорисніших та найефективніших продуктів
 • Couleur Caramel перераховує 5% щорічного власного доходу партнерам відданих захисту прав людини, тварин та захисту планети.

Чому саме цей бренд?

Couleur Caramel – бренд для макіяжу, з котрим ви можете не тільки створювати яскраву та неповторну красу свого обличчя, але й створювати майбутнє Землі. Голосно? Пафосно? Та ні! Починаючи користуватися екопродуктами, а Couleur Caramel – саме про це, ми стаємо свідомою частиною всесвіту, який дбає про захист планети, бо не можемо вже не замислюватись про культуру свого споживання.

 • Перш за все, Couleur Caramel  – це бренд якісної декоративної косметики з великою палітрою кольорів та текстур.
 • У складі продуктів мінімум 95 рослинних інгредієнтів органічного походження, які не шкодять шкірі та піклуються про неї
 • Всі кейси косметики виготовлені з повністю біорозкладного PLA пластику, який є першою природною альтернативою поліетилену
 • Лабораторія Couleur Caramel активно впроваджує інновації, поєднуючи користь рослин, квітів та фруктів із найсучаснішими технологіями. Бренд не йде на поступки щодо виробничих витрат і гарантує виробництво найкорисніших та найефективніших продуктів
 • Couleur Caramel перераховує 5% щорічного власного доходу партнерам відданих захисту прав людини, тварин та захисту планети.

Чому саме цей бренд?

Хіба так легко переконати дорослу людину? Хіба навчання дорослого йде гладенько? Ні! Бо найбільший вплив на нас хто-небудь або що-небудь стає у дитинстві, коли ми, як губки, поглинаємо все свідомо або несвідомо.

TOOFRUIT – бренд дитячої косметики, котрий навчає дитину піклуватися здоров’ям своєї шкіри та змалку набувати звичку культури догляду за обличчям, користуючись класною косметикою із вираженим результатом! Діти повинні бути впевнені, що регулярне очищення шкіри є запорукою вирішення багатьох проблем, особливо небажаних прищів!

TOOFRUIT дотримується європейських норм у галузі косметики, починаючи зі стандартів якості продукції та її виробництва та закінчуючи дизайном. Обов’язкове дотримання правил в галузі екології, екодизайну та стабільного розвитку є невід’ємною стратегією бренду.

 • Зроблено у Франціі
 • Протестовано на чутливій шкірі
 • Не тестується на тваринах
 • Сертифікована органіка
 • Перероблене пакування
 • Чому саме цей бренд?

  Хіба так легко переконати дорослу людину? Хіба навчання дорослого йде гладенько? Ні! Бо найбільший вплив на нас хто-небудь або що-небудь стає у дитинстві, коли ми, як губки, поглинаємо все свідомо або несвідомо.

  TOOFRUIT – бренд дитячої косметики, котрий навчає дитину піклуватися здоров’ям своєї шкіри та змалку набувати звичку культури догляду за обличчям, користуючись класною косметикою із вираженим результатом! Діти повинні бути впевнені, що регулярне очищення шкіри є запорукою вирішення багатьох проблем, особливо небажаних прищів!

  TOOFRUIT дотримується європейських норм у галузі косметики, починаючи зі стандартів якості продукції та її виробництва та закінчуючи дизайном. Обов’язкове дотримання правил в галузі екології, екодизайну та стабільного розвитку є невід’ємною стратегією бренду.

 • Зроблено у Франціі
 • Протестовано на чутливій шкірі
 • Не тестується на тваринах
 • Сертифікована органіка
 • Перероблене пакування
 • FOR SPECIALISTS

  Real Beauty represents professional brands on the market. Brands for face care, the highest benefit of which will be revealed with the help of a consultation with a cosmetologist – a specialist.

  ФАХІВЦЯМ

  Компанія Реал Б’юті представляє на ринку професійні бренди. Бренди по догляду за обличчям, найвища користь яких розкриється за допомогою консультації косметолога – фахівця.

  Ella Baché та Purlés – бренди, які, перш за все, доглядають за вашою шкірою завдяки протоколам професійних процедур, яких є багато в асортименті.

  Що до Couleur Caramel? Хто якнайкраще зможе розповісти вам, як наша шкіра реагує на ті чи інші компоненти? Хто зможе передати, що логічним продовженням гідного догляду за шкірою є декоративна косметика з бездоганним складом? Тому всю цінність бренду, особливо продуктів для обличчя, передасть саме косметолог.

  А TOOFRUIT, запитаєте ви? Дуже часто косметологу доводиться розпочинати навчання клієнта з самих азів догляду за шкірою, розповідаючи про необхідність елементарних щоденних ритуалів, таких як очищення шкіри. Просто тому, що ні вчителі, ні батьки, ні подруги не навчили. TOOFRUIT розвиває в дитині звичку правильно доглядати свою шкіру і, рекомендуючи цей догляд діткам своїх клієнтів, косметолог професійно закладає культуру здорової шкіри на ранній стадії розвитку людини.

  Ми запрошуємо професіоналів до співпраці! Ми забезпечимо вас усім необхідним для комфортної роботи:

  • товар, за якість якого відповідаємо ми та міжнародні сертифікати
  • регулярні безкоштовні майстер-класи з професійними технологами бренду, які діляться не тільки знаннями, а й досвідом, будучи практикуючими косметологами
  • супроводження у вигляді безкоштовних навчань масажним технікам та технікам сучасного продажу товару
  • різноманітна рекламна підтримка зі зразками товару, інструментами та акційними пропозиціями,
  • бездоганне обслуговування, тому що ми цінуємо професіоналів і загалом любимо людей
  • хороший заробіток – ми дуже намагаємося рівень доходів поділити на всіх, хто причетний до нашої компанії

  We invite professionals to cooperate! We will provide you with everything you need for comfortable work:

  • goods with international certificates for the quality of which we are responsible
  • regular free master classes with professional brand technologists who share not only knowledge but also experience as practicing cosmetologists
  • support in the form of free training in massage techniques and modern product sales techniques
  • various advertising support with product samples, tools, and promotional offers,
  • impeccable service, because we value professionals and love people in general
  • good earnings – we try very hard to share the level of income with everyone involved in our company

  Компанія Реал Б’юті представляє на ринку професійні бренди. Бренди по догляду за обличчям, найвища користь яких розкриється за допомогою консультації косметолога – фахівця.

  Ella Baché та Purlés – бренди, які, перш за все, доглядають за вашою шкірою завдяки протоколам професійних процедур, яких є багато в асортименті.

  Що до Couleur Caramel? Хто якнайкраще зможе розповісти вам, як наша шкіра реагує на ті чи інші компоненти? Хто зможе передати, що логічним продовженням гідного догляду за шкірою є декоративна косметика з бездоганним складом? Тому всю цінність бренду, особливо продуктів для обличчя, передасть саме косметолог.

  А TOOFRUIT, запитаєте ви? Дуже часто косметологу доводиться розпочинати навчання клієнта з самих азів догляду за шкірою, розповідаючи про необхідність елементарних щоденних ритуалів, таких як очищення шкіри. Просто тому, що ні вчителі, ні батьки, ні подруги не навчили. TOOFRUIT розвиває в дитині звичку правильно доглядати свою шкіру і, рекомендуючи цей догляд діткам своїх клієнтів, косметолог професійно закладає культуру здорової шкіри на ранній стадії розвитку людини.

  Ми запрошуємо професіоналів до співпраці! Ми забезпечимо вас усім необхідним для комфортної роботи:

  • товар, за якість якого відповідаємо ми та міжнародні сертифікати
  • регулярні безкоштовні майстер-класи з професійними технологами бренду, які діляться не тільки знаннями, а й досвідом, будучи практикуючими косметологами
  • супроводження у вигляді безкоштовних навчань масажним технікам та технікам сучасного продажу товару
  • різноманітна рекламна підтримка зі зразками товару, інструментами та акційними пропозиціями,
  • бездоганне обслуговування, тому що ми цінуємо професіоналів і загалом любимо людей
  • хороший заробіток – ми дуже намагаємося рівень доходів поділити на всіх, хто причетний до нашої компанії

  EMPLOYER

  РОБОТОДАВЕЦЬ

  The Real Beauty company has been on the Ukrainian market for more than 10 years, and this is a term that can create a reputation.

  What kind of reputation do we want?

  Компанія Реал Б’юті на ринку України вже понад 10 років, і це термін, який може створювати репутацію.

  Якої репутації прагнемо ми?

  Компанія Реал Б’юті на ринку України вже понад 10 років, і це термін, який може створювати репутацію.

  Якої репутації прагнемо ми?

  Honesty

  whether you are an employee or a customer, an atmosphere of trust is very important to us, which we create not by our words, but by our actions

  Security

  we guarantee transparency not only in the rules of remuneration, but also in the rules of interpersonal relationships 

  Ambition

  throughout its history, due to the ambition of each team member to work in a better company for the opportunity to have better leisure time, Real Beauty has shown significant results despite external challenges

  Comfort

  we welcome open and friendly people who want and know how to work in a team to our company. We create such working conditions for them that the time spent at work is as pleasant as possible

  Human value

  each employee of our team is a significant unit, the result of the entire enterprise depends on his work

  Чесність: чи ви співробітник, чи клієнт, для нас дуже важлива атмосфера довіри, яку ми створюємо не своїми словами, а своїми вчинками

  Безпека: ми гарантуємо прозорість не тільки у правилах оплати праці, а й у правилах міжособистісних відносин

  Комфорт: ми приймаємо у свою компанію відкритих та доброзичливих людей, які хочуть та вміють працювати в команді. Ми створюємо для них такі умови праці, щоби час проведення на роботі був максимально приємним.

  Людська цінність: кожен співробітник нашого колективу є значною одиницею, від роботи якого залежить результат всього підприємства

  Амбітність: протягом усієї своєї історії, завдяки амбіціям кожного члена команди працювати в кращій компанії для можливості кращого відпочинку в неробочий час, Реал Б’юті показувала значні результати, не дивлячись на зовнішні труднощі.

  Чесність: чи ви співробітник, чи клієнт, для нас дуже важлива атмосфера довіри, яку ми створюємо не своїми словами, а своїми вчинками

  Безпека: ми гарантуємо прозорість не тільки у правилах оплати праці, а й у правилах міжособистісних відносин

  Комфорт: ми приймаємо у свою компанію відкритих та доброзичливих людей, які хочуть та вміють працювати в команді. Ми створюємо для них такі умови праці, щоби час проведення на роботі був максимально приємним.

  Людська цінність: кожен співробітник нашого колективу є значною одиницею, від роботи якого залежить результат всього підприємства

  Амбітність: протягом усієї своєї історії, завдяки амбіціям кожного члена команди працювати в кращій компанії для можливості кращого відпочинку в неробочий час, Реал Б’юті показувала значні результати, не дивлячись на зовнішні труднощі.

  CONTACT